Ansökan om prövning i FRI KVOT

LÄS MER

Regelverket kring fri kvot regleras i Gymnasieförordningen (2010:2039) 7 kap 3 §:

1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande, eller
2. kommer från skolenheter vilkas betyg eller omdömen inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan.
Antalet platser som ingår i den fria kvoten ska utökas om sådana utlandssvenska elever som avses i 29 kap. 7 § skollagen
(2010:800) söker till en utbildning.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa